Opšte tehničke informacije

Ovaj softver podrazumeva Bosch kondenzacione kotlove i njjihove originalne dimovode. Materijal dimovoda je Al/PP (koncentrični) odnosno PP separatni. Pomoću ovog alata moguće je uraditi kalkulaciju ekvivalnetne dužine dimovodnog sistema, pri čemu softver sadrži podatke o maksimalnim ekvivalentnim dužinama za sve kotlove i dimovode.

Predmet ugovora

Ovaj Ugovor o korisničkoj licenci (u daljem tekstu: Ugovor) je sačinjen između Korisnika i Robert Bosch d.o.o. (u daljem tekstu: Bosch) za softver Kalkulator dimovoda (u daljem tekstu: Softver) koji omogućava pomoć pri izboru kotlova i odgovarajućih dimovoda proizvedenih od Bosch-a. Korišćenjem softvera Korisnik se slaže sa poštovanjem pravila i uslova ovog Ugovora. Ukoliko se Korisnik ne slaže sa poštovanjem pravila i uslova ovog Ugovora, Korisnik ne sme koristiti ovaj softver.

Osnovne odredbe

Softver je zaštićen zakonom o zaštiti intelektualne svojine i zaštite od kopiranja. Korišćenjem ovog softvera Korisnik ne dobija nikakva vlasnička prava. Softver na koji se odnosi Ugovor je zaštićen. Zaštita podrazumeva zabranu kopiranja, izmene i neovlašćene upotrebe Softvera.

Prava i obaveze

Korisnik nema prava da proda, modifikuje, prosledi, licencira, distribuira, iznajmi ili pokloni ili na drugi način koristi Softver i njegove komponente – uključujući takođe pravo za korišćenje digitalnog licencnog fajla kao da je njegov ili ga prepusti drugom na način da ovaj može koristiti Softver ili njegove komponente.

Korisnik ne sme deprogramirati ili dekompajlirati Softver niti njegovu zaštitu, niti sme analizirati niti deinstalirati njegov unutrašnji sadržaj.

Korisnik će tretirati Softver i njegove komponente kao poslovnu tajnu. Korisnik razume i prihvata da je Softver razvijen od Bosch-a zahtevao odgovarajuće vreme i trud, i da se unutar njega nalazi poverljiv sadržaj Bosch-a i da unutar njega postoje poslovne tajne. Korisnik se slaže da će tretirati Softver kao striktno poverljiv.

Ugovorne strane se obostrano slažu da će tretirati kao poslovnu tajnu svaki podatak, fakt ili informaciju koja je u vezi sa Ugovorom, drugom Stranom ili bilo kojom osobom koja je predmet interesa druge Strane, te da oni neće otkriti ili omogućiti pristup takvim informacijama trećoj strani u toku trajanja ovog Ugovora niti nakon njegovog isteka. Ime Korisnika je izuzetak iz obaveze o poverljivosti i Bosch ga može koristiti kao referencu bez bilo kakvih ograničenja.

Svaku tehničku informaciju prikupljenu tokom pružanja usluga u vezi sa Softverom, Bosch može koristiti u svrhu rešavanja problema, prepoznavanja greški, unapređenja korišćenja proizvoda kao i za sve nadogradnje i razvoj.

Odgovornost

Svrha Softvera je podrška profesionalnog rada Korisnika; informacije obezbeđene njegovim korišćenjem ne predstavljaju profesionalnu ili tehničku podršku, i ne zamenjuju pod bilo kakvim okolnostima profesionalno znanje Korisnika. Kotlovi funkcionišu ispravno samo ako su ispoštovane odredbe uputstva za instalaciju i korišćenje. Instalacija kotlova mora biti obavljena od ovlašćenog instalatera. Relevantna pravila za instalaciju se moraju poštovati u toku instalacije.

Bosch ne snosi odgovornost za štete koje su nastale kao posledica korišćenja Softvera. Bosch izričito odbacuje odgovornost po pitanju ispunjenja zahteva, kao i za nesmetano korišćenje i funkcionisanje Softvera bez grešaka. Korisnik preuzima odgovornost za izbor softvera koji mu je neophodan za ispunjenje očekivanih rezultata, i za rezultate ostvarene od strane Korisnika korišćenjem Softvera.

Kotlovi funkcionišu ispravno samo ako su ispoštovana pravila iz uputstva za instalaciju i korišćenje. Instalacija kotlova mora biti obavljena od ovlašćenog instalatera. Relevantna pravila za instalaciju se moraju poštovati u toku instalacije.

Bosch ne snosi odgovornost za štetu počinjenu od Korisnika ili treće strane koja ne proističe iz namernog činjenja ili nehata Bosch-a.

Bosch ni u kom slučaju ne snosi odgovornost vis-á-vis Korisnika, ili druge strane vezane za Korisnika, za bilo kakvu indirektnu, slučajnu, posledičnu, izdvajajuću ili štetu koja povlači kaznu, gubitak profita, čak i ako je Bosch obavešten o mogućoj pojavi takve štete.

Ostale odredbe

Bosch zadržava pravo da modifikuje Softver. Obaveze koje se odnose na prava korišćenja, ograničenja prava korišćenja, prenos licence, garanciju, ograničenje obaveza, ograničenje i isključenje odgovornosti za određene štete, poverljivost, prestanak ili istek, ostaju na snazi nakon prestanka ili isteka ovog Ugovora.

Stvari koje nisu regulisane ovim Ugovorom biće regulisane u skladu sa Zakonom.